Shimadzu

BioSpec-nano

Spektrofotometr do badań w obszarze Life Science.

BioSpec-nano to spektrofotometr dedykowany do badania stężenia i czystości próbek kwasów nukleinowych i białek. Urządzenie wymaga od 1 do 2 µl próbki. Pomiar polega na naniesieniu kropli próbki na okienko detekcyjne za pomocą pipety i naciśnięciu przycisku [Start] na ekranie programu, aby rozpocząć automatyczne zbliżenie soczewek pomiarowych, wykonanie pomiaru i na koniec automatyczne usunięcie próbki z okienka detekcyjnego.

Nie jest konieczne, aby dokonywać korekty ustawień pionu ani ręcznie przecierać szmatką okienko detekcyjne. Dedykowane oprogramowanie upraszcza obsługę urządzenia. Wystarczy kliknąć przycisk na pasku narzędzi w celu przeprowadzania podstawowych operacji dla danego pomiaru, wydrukować raporty i eksportować dane.

Właściwości: 

  • Droga optyczna 0,2 mm, 0,7 mm (przełączanie manualne)
  • Ilość próbki - Droga optyczna 0,2 mm: 1 µL min.; droga optyczna 0,7 mm: 2 µL min.
  • Zakres analizy ilościowej - Droga optyczna 0,2 mm: 1 do 75 OD, 50 do 3700 ng/µL
  • OD, przeliczane na stężenie dwuniciowego DNA - Droga optyczna 0,7 mm: 0.3 do 21 OD, 15 do 1000 ng/µL
  • Zakres długości fali 220 do 800 nm
  • Dokładność długości fali ±1 nm