AFFINIMIP

AFFINIMIP® SPE PAHs

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, ang. PAH - polycyclic aromatic hydrocarbons) to związki organiczne składające się z dwóch lub więcej układów pierścieni aromatycznych. Wiele związków z tej grupy powoduje zaburzenia hormonalne i jest podejrzewana lub ma udowodnione działanie kancerogenne.

Ludzie narażeni są na WWA głównie poprzez spożycie żywności. Ze względu na dobrą rozpuszczalność WWA w związkach lipofilowych, oleje jadalne mogą być ważnym źródłem zanieczyszczenia WWA.

W 2011 roku Rozporządzenie Komisji UE nr 835/2011 ustaliło najwyższe dopuszczalne poziomy w olejach jadalnych na poziomie 2 ng/g benzo[a]pirenu indywidualnie oraz 10 ng/g benzo[a]pirenu, benzo[b]fluorantenu, chryzenu i benzo[a]antracenu łącznie.

AFFINIMIP® SPE PAH to kolumienki, które selektywnie oczyszczają i zatężają węglowodory poliaromatyczne, takie jak benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, chryzen i benzo[a]antracen z tłustych produktów spożywczych (olej) przed analizą metodą HPLC.

Affinisep oferuje 3 formaty tych kolumienek : 3 mL (50szt/opk), 6 mL (50szt/opk) lub 12 mL (50szt/opk).