UC Nexera

Nexera UC to system ekstrakcyjno-chromatograficzny Shimadzu wykorzystujący w obu przypadkach płyny w stanie nadkrytycznym, przy czym najczęściej jest to dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym modyfikowany w niewielkim stopniu fazami organicznymi lub wodnymi.

Często posługujemy się technikami chromatografii jonowej, NP-LC, RP-LC, HILIC. Bywa, że sięgamy również po odczynniki par jonowych. Istnieje jednak technika, która może ujednolicić nasze podejście do badanego materiału. Zgodnie z aktualnymi danymi literaturowymi i potwierdzonymi danymi eksperymentalnymi chromatografia cieczami w stanie nadkrytycznym może pokryć zakresem wszystkie wyżej wymienione techniki.

W przypadku chromatografów Shimadzu system ten nazywa się Nexera UC (skrót „UC” oznacza Ujednoliconą Chromatografię). Dlaczego ujednoliconą? Mianowicie możemy ten system wykorzystywać zarówno jako klasyczne (U)HPLC oraz z wykorzystaniem faz w stanie nadkrytycznym, bez potrzeby dokonywania zmian konfiguracyjnych.

Ponadto Nexera UC obejmuje nie tylko chromatografię w stanie nadkrytycznym SFC, ale również ekstrakcję w stanie nadkrytycznym SFE i jako jedyny dostępny system na rynku, Nexera UC może sprzęgać oba podejścia w linii tworząc unikalne i potężne narzędzie badawcze „on-line SFE-SFC” z detekcją klasyczną HPLC lub czułą, selektywną i specyficzną spektrometrią mas.

Nexera UC umożliwia:

  • Automatyzację procesu ekstrakcji i analizy
  • Skrócenie czasu ekstrakcji i ograniczenie kosztów
  • Zastąpienie techniki QuEChERS
  • Zastąpienie techniki Soxhleta
  • Zastąpienie technik GCMS i LCMS jedną techniką SFC-MS
  • Badania przesiewowe związków chiralnych i in.

Dzięki modułowej budowie, Nexera UC może być indywidualnie skonfigurowana. Jej elementy mogą tworzyć samodzielną stację SFE do przygotowania próbek pod kątem analiz GCMS, czy LCMS. SFC Shimadzu można łączyć zarówno z detektorami typu DAD, jak również ELSD, czy MS.