Shimadzu

System 5D Ultra-e LC-GCxGC-MS / MS

Unikalny system, który łączy kompleksowy dwuwymiarowy chromatograf gazowy i potrójny kwadrupolowy spektrometr masowy z systemem HPLC podłączonym online. 

Jest to optymalne narzędzie analityczne dla każdego nowoczesnego ośrodka badawczego, w którym przeprowadzana jest kompleksowa, precyzyjna analiza niezwykle skomplikowanych próbek.

GCxGC można wykorzystać do kompleksowego pomiaru próbek, które zawierają różnorodny zakres składników, których nie można oddzielić za pomocą konwencjonalnej chromatografii gazowej. Osiąga to poprzez połączenie systemów separacji o różnych właściwościach. Ten system dodaje jednostkę LC przed systemem GCxGC w celu przygotowania próbki i celów wstępnej separacji. Podział składników próbki z wyprzedzeniem, na grupy zgodnie z ich właściwościami chemicznymi, umożliwia jeszcze bardziej szczegółowe analizy bardzo złożonych próbek GCxGC. Po oddzieleniu próbki za pomocą LC, podpróbki są wstrzykiwane w dużych objętościach online do systemu GCxGC, co skutkuje zwiększoną czułością oraz zwiększoną przepustowością i stabilnością.