Wytrzymałość na rozciąganie materiałów zgodnie z normą ISO 13934-1

15.06.2022

 

Wstęp


Każdego dnia zakładamy na siebie różne ubrania, zależnie od pory roku, pory dnia, sytuacji oraz otoczenia. Na przykład w letnie dni zakładamy przewiewne T-shirty, a zimą kurtki pomagające utrzymać nam ciepło ciała. Podobnie przygotowując się do ciężkiej pracy wybieramy wytrzymałe ubrania robocze, które nie utrudniają poruszania się. Zależnie od tego, na jakie wartości położony jest nacisk np. komfort, funkcjonalność czy wygląd, oczekujemy różnych cech od ubrania, a nowe ubrania są produkowane każdego dnia.


Ponieważ ubranie również jest produktem, to wymaga ono zbadania wytrzymałości w celu zapewnienia określonego poziomu jakości. Norma ISO 13934 opisuje metody pomiaru wytrzymałości na rozciąganie tkanin oraz dzianin, które stanowią niezbędny element życia codziennego. Norma ISO 13934-1 opisuje metodę paska, a ISO 13934-2 metodę grab. Wytrzymałość na rozciąganie uzyskana metodą paska jest proporcjonalna do szerokości próbki oraz liczby nitek unieruchomionych w uchwycie, więc jest to metoda odpowiednia przy rozpatrywaniu wytrzymałości nitki składowej.  Niniejsza nota aplikacyjna przedstawia przykład testu rozciągania materiału metodą paska, zgodnie z normą ISO 13934-1.

 

System pomiarowy


Tabela 1 zawiera informacje dotyczące systemu pomiarowego. Do tego testu wykorzystano precyzyjną uniwersalną maszynę wytrzymałościową Shimadzu AGS-X, wyposażoną w uchwyty pneumatyczne bocznego zacisku. Norma ISO 13934-1 zaleca gładkie i płaskie powierzchnie wkładek uchwytu, jednakże aby zapobiec wyślizgiwaniu się oraz zerwaniu w uchwytach, wkładki mogą być również nacinane lub pofalowane. Dodatkowo można wykorzystać zewnętrzne materiały w roli przekładek, aby poprawić chwyt próbki, materiałami takimi mogą być: papier, skóra, tworzywo sztuczne lub guma. Ponadto w przypadkach, gdy uchwyty bocznego zacisku nie pozwalają na uniknięcie wyślizgiwania się próbki lub zerwania w uchwycie, często odpowiednim rozwiązaniem są uchwyty kabestanowe. W przedstawionym teście wykorzystano wkładki faliste o promieniu 5 mm.

 

 

Tabela 1 Konfiguracja testu
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa
Shimadzu AGS-X
Czujnik siły 5 kN
Uchwyty Pneumatyczne bocznego zacisku (5 kN)
Wkładki uchwytów Faliste o promieniu 5 mm
Oprogramowanie Shimadzu Trapezium™X (Single)

 

Tabela 2 wskazuje ustawione parametry testu. ISO 13934-1 określa prędkość w zależności od wydłużenia próbki przy maksymalnej sile jak pokazano poniżej.


Wydłużenie mniejsze niż 8%
20 mm/min (10%/min dla bazy pomiarowej 200 mm)


Wydłużenie pomiędzy 8% oraz 75%
100 mm/min (50%/min dla bazy pomiarowej 200 mm)


Wydłużenie ponad 75%
100 mm/min (100%/min dla bazy pomiarowej 100 mm)

 

Tabela 2 Warunki testu
Prędkość testu 100 mm/min
Długość bazy pomiarowej 200 mm
Obciążenie wstępne Brak
Wymiary próbek Szerokość 50 mm × Długość 300 mm
Rodzaje próbek (1) Czerwony materiał gingham
  (2) Niebieski materiał gingham
  (3) Materiał pościelowy
  (4) Materiał z wzorem japońskim
Liczba próbek n = 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pokazano na rysunku 1, po wycięciu próbki usunięto w przybliżeniu równą liczbę nitek z obu stron próbki, w celu uzyskania ustalonej szerokości.

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Rysunek schematyczny próbki do testu metodą paska

 

 

Rysunek 2 przedstawia fotografię wykonaną w trakcie testu. W tym przypadku badano wytrzymałość w kierunku wątku i osnowy dla czterech rodzajów próbek.

 

b

Rys. 2 Zdjęcie wykonane podczas testu

 

Wyniki testów

 

Rys. 3 zawiera uzyskane krzywe rozciągania. Norma ISO 13934-1 ustala poniższe kryteria dla określenia, czy należy uznać uzyskany wynik, czy go odrzucić.

 

Wyślizgiwanie się próbki z uchwytów

 

Jeśli próbka wysuwa się asymetrycznie lub o więcej niż 2 mm na linii zacisku, wynik powinien zostać odrzucony.

 

Zerwanie w uchwycie

 

Jeśli zerwanie nastąpiło w odległości do 5 mm od linii zacisku uchwytu, to jest to zerwanie w uchwycie. Jeśli w trakcie testu zakończonego zerwaniem w uchwycie uzyskano maksymalną siłę wyższą niż najniższa wartość uzyskana przy „normalnym” zerwaniu, to taki wynik można przyjąć.

Poprzez zastosowanie wkładek pofalowanych o promieniu 5 mm, możliwe było wykonanie testu bez zerwania w uchwycie. Tabela 3 podsumowuje wyniki testów. W tych testach widoczna jest wyraźna różnica w wytrzymałości pomiędzy dwoma kierunkami badania (osnowa i wątek).

 

Tabela 3 Podsumowanie testów (wartości średnie dla trzech próbek)
Próbka Kierunek badania Wytrzymałość [N] Wydłużenie [%]
(1) Czerwony materiał gingham Osnowa 416 23,1
  Wątek 268 8,91
(2) Niebieski materiał gingham Osnowa 411 17,0
  Wątek 280 13,4
(3) Materiał pościelowy Osnowa 333 6,99
  Wątek 319 29,8
(4) Materiał z wzorem japońskim Osnowa 442 5,66
  Wątek 323 34,6

d

Rys. 3 Wyniki testów

 

Podsumowanie

 

Testy rozciągania wykonano na materiałach tekstylnych zgodnie z normą ISO 13934-1 z wykorzystaniem uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej. W testach wytrzymałości tekstyliów kluczowy jest dobór odpowiednich uchwytów i wkładek, aby możliwe było wykonanie testów w poprawny sposób. Niniejsza nota aplikacyjna przedstawia przykład z wykorzystaniem tylko pofalowanych wkładek (R5), ale oprócz tego nasza firma może zaoferować wiele rodzajów wkładek, dopasowanych do badanego materiału.

 

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą maszyn wytrzymałościowych >>

Przeczytaj aplikację  >>

 

Autor aplikacji: Yuki Kamei